artykuł nr 1

Witamy na naszej stronie BIP

powitanie na stronie BIP

W celu zapoznania się z bieżącymi informacjami dotyczącymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim zapraszamy ma stronę mopsostrowiec.pl


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim,
Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych,

INFORMUJE

że od 01.08.2020 przyjmowanie wniosków w wersji papierowej dotyczących:

 • zasiłków rodzinnych,
 • funduszu alimentacyjnego,
 • świadczenia dobry start,

odbywać się będzie poprzez wrzucanie w/w wniosków do urn, zlokalizowanych przy głównym wejściu do budynku.
Prosimy, żeby uzupełnione wnioski były dobrze spięte, włożone w koszulkę lub w kopertę.

Ponadto informujemy, iż wszelkiego rodzaju wnioski o wypłatę świadczeń przyjmowane są również w wersji elektronicznej poprzez strony:


WAŻNE:

 1. Dla Państwa informacji, na drzwiach budynku będą wywieszone wzory wypełnionych wniosków. 
 2. W celu zachowania ciągłości wypłat zasiłku rodzinnego, wnioski o ustalenie w/w świadczeń należy złożyć do 30 listopada 2020.
 3. Okres świadczeniowy  Programu „ Rodzina 500+” trwa do 2021-05-31. Wobec powyższego przyjmowanie wniosków  o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ rozpocznie się od:
  • 1 lutego 2021 w formie elektronicznej poprzez strony: emp@tia, bankowość elektroniczną oraz ZUS PUE,
  • kwietnia 2021 w formie papierowej oraz droga pocztową
 4. Ponadto informujemy, iż w punkcie informacji MOPS,  pracownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych może udzielić wskazówek przy wypełnianiu wniosku.

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2020/2021:

 1. informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2019 r. - PIT 11 za 2019 r. lub pit -36 za 2019 r.
 2. świadectwa pracy wykonywanej w okresie od 01.01.2019 r. do dnia złożenia wniosku,
 3. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o staż wykonywana w okresie od 01.01.2019 r. do dnia złożenia wniosku,
 4. zaświadczenie ZUS/KRUS/ MSWiA o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2019 r. (dotyczy tylko osób które pobierają świadczenia emerytalno-rentowe),
 5. oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego za 2019 r.
 6. oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym za 2019 r. (np. świadczenia z funduszu alimentacyjnego, ulga na dzieci, alimenty - w tym uzyskane od komornika, stypendia socjalne, świadczenie rodzicielskie, diety uzyskane z tytułu pełnienia obowiązków społecznych, dochód uzyskany z zatrudnienia poza granicami RP),
 7. numer rachunku bankowego,
 8. dane członków rodziny (imię nazwisko pesel),
 9. zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadpodstawowej (w przypadku dzieci które dojeżdżają do szkoły lub zamieszkują w miejscowości w której znajduje się szkoła oraz dzieci które ukończyły 18 lat),
 10. zaświadczenie o zameldowaniu dziecka w miejscowości w której znajduje się szkoła (w przypadku dzieci które zamieszkują w miejscowości w której znajduje się szkoła),
 11. zaświadczenie od komornika o wysokości ściągniętych alimentów za 2019 r.
 12. wydruk z CEIDG ( dot. osób prowadzących działalność gospodarczą),
 13. zaświadczenie Urzędu Skarbowego w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej,
 14. wyrok rozwodowy, orzekający separację, wyrok alimentacyjny, orzeczenie o ustanowieniu opiekuna prawnego,
 15. zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego ze wskazaniem dziecka, okresu na jaki urlop został udzielony oraz okresu zatrudnienia,
 16. akt zupełny urodzenia dziecka – w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko,
 17. oświadczenie do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w przypadku osób pracujących za granicą (dane członków rodziny, adres zamieszkania poza granicami członka rodziny, nazwa pracodawcy, data podjęcia zatrudnienia, numer ubezpieczenia społecznego, informacja czy świadczenia się pobierane poza granicami RP oraz informacja czy członek rodziny przebywający w RP jest aktywny zawodowo).

Od dnia 08.06.2020 (poniedziałek) klienci Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim obsługiwani będą w godzinach 7.00-15.00, w Punkcie Obsługi Klienta na parterze budynku przy ul. Świętokrzyskiej 22, pojedynczo z zachowaniem zasad sanitarno-epidemiologicznych.
Prosimy o zakładanie maseczek zasłaniających nos i usta oraz zachowanie odległości 2 metrów od osób oczekujących w kolejce do Punktu.
Prosimy o wyrozumiałości i cierpliwość podczas obsługiwania.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim zwraca się z prośbą do Mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego o wykorzystywanie drogi elektronicznej w składaniu wniosków o udzielenie pomocy, wyjaśnień, oświadczeń i innych pism.

Przypominamy, że wnioski o przyznanie pomocy z określonej w ustawie o pomocy społecznej (zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie dzieci itp.), wnioski o świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, zasiłki pielęgnacyjne itp. można składać min. za pomocą:

Zalogowanie do platform ePUAP i Emp@tia możliwe jest za pomocą profilu zaufanego.

Osoby nieposiadające profilu zaufanego mogą zalogować się do platformy ePUAP za pomocą banków: Bank Polski PKO, Inteligo, Santander, Bank Pekao SA, mBank, ING, Millenium, Alior Bank, Envelo oraz usług bankowych T-Mobile.

Prosimy również o wykorzystanie kontaktu telefonicznego w sprawach dotyczących poszczególnych rodzajów pomocy na nr:

 • Sekretariat 41 2767600
 • Dodatki Mieszkaniowe i Energetyczne 41 2767664, 41 2767642
 • Karta Dużej Rodziny 41 2767617
 • Dział Pomocy Środowiskowej (pracownicy socjalni) – spis numerów do pracowników obsługujących poszczególne ulice
 • Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych – nazwiska A – Kub 41 2767610, Kuch-Rom 41 2767659, Ron-Ż 41 2767663
 • Fundusz Alimentacyjny 41 2767655
 • Windykacja 41 2767672, 41 2767649
 • Dział Pomocy Usługowej 41 2767661, 41 2767625, 41 2767657
 • Zespół Interdyscyplinarny 41 2767639, 41 2767638
 • Dział Techniczny 41 2767660


Szczegółowe kontakty dostępne są również na stronie MOPS Ostrowiec – Kontakt


Informujemy, że w dniach 14.08.2020 i 24.12.2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyski nie  będzie czynny.

Zarządzenie Dyrektora MOPS