artykuł nr 1

Kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

adres:
ul. Świętokrzyska 22
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 tel. 41 276 76 00
 fax: 41 265 22 51

e-mail: biuro@mopsostrowiec.pl

Godziny pracy MOPS:

od poniedziałku do czwartku: od godz. 700 do godz. 1500
w piątki: od godz. 700 do godz. 1600

 

Sekretariat MOPS

Piętro IV
tel. 41 276 76 00
 

Kancelaria MOPS

Piętro III
tel. 41 276 76 20
Składnie dokumentów i korespondencji

Kasa MOPS:

Parter
Obsługa interesanta:  we wtorki godz. 9.15 – 13.30
przerwa godz. 11.45 – 12.00
W wyjątkowych sytuacjach w przypadku wpłat prosimy o kontakt z punktem informacyjnym lub pokojem 3.23 na III piętrze.

Numery rachunków bankowych

 • 59 1090 2040 0000 0001 4742 3371  Rachunek bieżący
 • 32 1090 2040 0000 0001 4742 3372  Rachunek dochodów

Dział Realizacji Świadczeń Pomocy Społecznej

Piętro II
od poniedziałku do czwartku godz. 7.00 – 15.00, w piątki godz. 7.00 – 16.00

Wydawanie decyzji dot. zasiłków:

 • stałych i potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej – pok. 2.7 tel. 41 276 76 31
 • celowych specjalnych, okresowych, dożywiania dorosłych, składanie wniosków i wydawanie zaświadczeń z pomocy społecznej - pok. 2.8 tel. 41 276 76 26
 • celowych, dożywiania dzieci, pobytu w mieszkaniu chronionym, składanie wniosków dot. wypłacania wynagrodzenia należnego opiekunowi z tyt. sprawowania opieki przyznanego

 

Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych

Piętro V

Obsługa interesanta: przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, świadczenia wychowawczego oraz świadczeń Dobry Start  od poniedziałku do czwartku godz. od 10.00 do 14.00 oraz w piątek od 7.00 do 16.00 (w pokojach dyżurujących 15.00 - 16.00):
ul. Świętokrzyska 22 piętro V,

 • pokój 5.18 obsługuje nazwiska A-Kub,
 • pokój 5.15 obsługuje nazwiska Kuch-Rom,
 • pokój 5.12 obsługuje nazwiska Ron-Ź,
 • pokój 5.16 obsługuje osoby, gdzie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczenia Dobry Start będą przyjmowane w pokoju 5.13,

Koordynatorzy 41 276 76 58

Ponadto informujemy, że wszystkie wnioski można składać drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Emp@tia oraz za pośrednictwem banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną oraz za pośrednictwem Urzędu Pocztowego.

Wydawanie decyzji na poszczególne świadczenia będzie można  odbierać na V piętrze zgodnie z podziałem literkowym w następujących pokojach: 5.12, 5.15, 5.18.

Decyzje dotyczące świadczenia z funduszu alimentacyjnego będzie można odbierać  na V piętrze w pokoju  5.13

 

Zespół ds. Funduszu Alimentacyjnego

 • w pokoju 5.13 - obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczenia opiekuńczego, świadczenia wychowawczego - 41 27 67 655;
 • w pokoju 5.6 - obsługa dłużnika alimentacyjnego 41 276 76 72;
 • w pokoju 5.14 - nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, świadczenia opiekuńcze, świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjnego 41 276 76 54

Dział Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych

Piętro II
Dodatek mieszkaniowy – 41 276 76 43
Dodatek energetyczny – 41 276 76 43
Stypendia szkolne – 41 276 76 17
Karta Dużej Rodziny  – 41 276 76 17

Dział Pomocy Usługowej

piętro II pok. nr 2.15 i 2.18
tel. 41 276 76 61, 41 276 76 57
lub pok. nr 2.13 i 2.14
od poniedziałku do czwartku
w godz. 7:00 – 9:00 i 14:00 – 15:00
w piątki w godz. 7:00 – 10:00 i 14:00 – 16:00
tel. 41 276 76 28, 41 276 76 50
w sprawie udzielenia informacji i kierowania do domu pomocy społecznej
pok. 2.16 i 2.17
tel. 41 276 76 18 lub 41 276 25

Dział Pomocy Środowiskowej

Piętro I i II
Obsługa interesanta
tel. 41276 76 68
Pracownicy socjalni (spis telefonów w linku poniżej)
Obsługa interesanta od poniedziałku do czwartku godz. 7.00 – 9.00, 14.00 – 15.00
w piątki godz. 7.00 – 9.00, 14.00 – 16.00
praca w terenie od poniedziałku do piątku
godz. 9.00 – 14.00


Kontakt do pracowników socjalnych wg ulic
(UWAGA !! w godzinach pracy w terenie pracownicy socjalni mogą być niedostępni pod telefonem)


Komunikacja elektroniczna

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2017.570 t.j. z dnia 2017.03.17) oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U.2015.971 t.j. z dnia 2015.07.13) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  uruchomił Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP) - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".
Najpopularniejszym i całkowicie darmowym rozwiązaniem jest nadzorowana przez Ministerstwo Cyfryzacji platforma ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).

W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wejść na stronę platformy ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal)  wypełnić dostępny na stronie formularz i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez dowolnego polskiego wystawcę bądź w oparciu o profil zaufany.
Po złożeniu elektronicznego dokumentu Nadawca otrzyma Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Adres elektroniczna skrzynka podawcza Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim na ePUAP: /0sorh17w1x/skrytka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która spełnia wymogi określone w art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j. z dnia 2017.06.27), którego brzmienie jest następujące:
„Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.”
Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

 • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
 • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
 • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Ponadto zgodnie z  art.63 § 3a ust.1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j. z dnia 2017.06.27) korespondencja w formie elektronicznej musi spełnić następujące wymogi:
„§3a Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:
1) być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej;
2) zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru;
3) zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.”

Z powyższego wynika, że korespondencja kierowana na adres poczty elektronicznej ośrodka (e-mail) powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Korespondencje bez takiego podpisu należy traktować jako nie podpisaną (anonim).