artykuł nr 1

Misja Ośrodka na 2020 r.

MISJA OŚRODKA

Niesienie skutecznej pomocy mieszkańcom Ostrowca Świętokrzyskiego w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać samodzielnie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

WIZJA OŚRODKA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – instytucja polityki społecznej jako partner w rozwiązywaniu problemów społecznych w mieście i poprawie jakości życia jego mieszkańców.

CEL STRATEGICZNY OŚRODKA NA 2020 r.

Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego pracownikom – w siedzibie Ośrodka, podczas pracy w środowisku oraz Noclegowni prowadzonej przez Ośrodek.

Przeprowadzenie pełnej archiwizacji dokumentacji Ośrodka – zakończenie tego procesu w roku 2020 – cel odpowiada każdy pracownik.