artykuł nr 1

Kontrola Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w...

Zakres kontroli - Pomoc społeczna świadczona osobom opuszczającym zakłady karne

artykuł nr 2

Kontrola Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego...

Zakres kontroli: Struktura Organizacyjna Ośrodka, kwalifikacje kadr; Ocena realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych gminy wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

artykuł nr 3

Kontrola płatnika składek przez Zakład...

Zakres kontroli: Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego; Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu; Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenie emerytalne i rentowe; Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie do celów ubezpiecz

artykuł nr 4

Kontrola jednostki organizacyjnej przez Wydział...

Zakres kontroli: Prawidłowość obliczania odpisu na ZFŚS i terminy jego przekazania na rachunek funduszu; Prawidłowość i rzetelność wydatkowania środków ZFŚS.

artykuł nr 5

Zadanie audytowe - analiza funkcjonowania systemu...

Zakres kontroli: analiza funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w badanych obszarach