artykuł nr 1

Modyfikacja i uzupełnienie załączników do zaproszenia do składania ofert na świadczenie usług konsultacji profilaktyczno-terapeutycznych przez specjalistę profilaktyki uzależnień na rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

A.261.56.2020

Zamawiający Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje o zmianie treści ogłoszenia dotyczącego postępowania pn. „świadczenie usług konsultacji profilaktyczno-terapeutycznych przez specjalistę profilaktyki uzależnień na rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski”.

Modyfikacji podlega zmienia treść ogłoszenia w pkt. V.  ppkt. 3 i 4, Załącznik Nr 1 (formularz ofertowy) w pkt. 1 ppkt. c) i d) oraz Załącznik Nr 2 (opis przedmiotu zamówienia i wymaganych kwalifikacji) w kolumnie stanowisko oraz wymagania.
Zmiana treści ogłoszenia wraz z załącznikami nie wpływa na termin składania i otwarcia ofert.

Zmiany  w  treści ogłoszenia

Było:

 1. Warunki udziału w postępowaniu:
  1. biegła znajomość języka polskiego,
  2. wykształcenie wyższe magisterskie,
  3. certyfikat terapeuty uzależnień,
  4. minimum 5-cio letnie doświadczenie w charakterze pracy terapeuty uzależnień,
  5. pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  6. niekaralność za przestępstwa umyślne,
  7. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie usługi objętej przedmiotem zamówienia.


Jest:

 1. Warunki udziału w postępowaniu:
  1. biegła znajomość języka polskiego,
  2. wykształcenie wyższe magisterskie,
  3. zaświadczenie specjalisty terapii / profilaktyki uzależnień,
  4. minimum 5-cio letnie doświadczenie w charakterze pracy specjalisty terapii / profilaktyki uzależnień,
  5. pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  6. niekaralność za przestępstwa umyślne,
  7. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie usługi objętej przedmiotem zamówienia.

Zmiany  w Załączniku Nr 1

Było:

Załącznik Nr 1

Ponadto oświadczam, że:

 1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z przedmiotowego postępowania i że spełniam warunki udziału w postępowaniu tj. posiadam:
  1. biegła znajomość języka polskiego,
  2. wykształcenie wyższe magisterskie – kierunek …............................
  3. certyfikat terapeuty uzależnień,
  4. minimum 5-cio letnie doświadczenie w charakterze pracy terapeuty uzależnień,
  5. pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  6. niekaralność za przestępstwa umyślne,
  7. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie usługi objętej przedmiotem zamówienia.


Jest:

Załącznik Nr 1

Ponadto oświadczam, że:

 1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z przedmiotowego postępowania i że spełniam warunki udziału w postępowaniu tj. posiadam:
  1. biegłą znajomość języka polskiego,
  2. wykształcenie wyższe magisterskie – kierunek …............................
  3. zaświadczenie specjalisty terapii / profilaktyki uzależnień,
  4. minimum 5-cio letnie doświadczenie w charakterze pracy specjalisty terapii /  profilaktyki uzależnień,
  5. pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  6. niekaralność za przestępstwa umyślne,
  7. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie usługi objętej przedmiotem zamówienia.

Zmiany  w Załączniku Nr 2

Było:

Załącznik Nr 2

Opis przedmiotu zamówienia i wymaganych kwalifikacji:

StanowiskoCzas pracy – ilość godzinMiejsce i godziny świadczenia usługiOpis stanowiskaWymaganiaDokumenty i oświadczenia
Terapeuta uzależnieńMax. 72 godzin rocznie, 6 godzin w miesiącu

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
ul. Świętokrzyska 22, pok. 1.10

Raz w tygodniu:

- I, II, III tydzień miesiąca

Godz. 15.00-17.00

w zależności od zdiagnozowanych problemów, potrzeb w zakresie treści zajęcia będą realizowane w formie terapii indywidualnej

Dyplom ukończenia studiów wyższych

Posiadanie certyfikatu specjalisty terapii uzależnień

Posiadanie niezbędnej wiedzy
i doświadczenia w prowadzeniu terapii (min. 5 lat)

Doświadczenie w pracy z osobami korzystającymi z pomocy MOPS

- oferta cenowa,

- dokumenty potwierdzające prawo do wykonywania zawodu

- dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe na stanowisku terapeuty ds. uzależnień za okres  minimum 5 lat pracy.

Jest:

Załącznik Nr 2

Opis przedmiotu zamówienia i wymaganych kwalifikacji:

StanowiskoCzas pracy – ilość godzinMiejsce i godziny świadczenia usługiOpis stanowiskaWymaganiaDokumenty i oświadczenia
specjalista terapii / profilaktyki uzależnieńMax. 72 godzin rocznie, 6 godzin w miesiącu

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
ul. Świętokrzyska 22, pok. 1.10

Raz w tygodniu:

- I, II, III tydzień miesiąca

godz. 15.00-17.00

w zależności od zdiagnozowanych problemów, potrzeb w zakresie treści zajęcia będą realizowane w formie terapii indywidualnej

Dyplom ukończenia studiów wyższych

Posiadanie zaświadczenia specjalisty terapii / profilaktyki uzależnień

Posiadanie niezbędnej wiedzy
i doświadczenia w prowadzeniu terapii / profilaktyki (min. 5 lat)

Doświadczenie w pracy z osobami korzystającymi z pomocy MOPS

- oferta cenowa,

- dokumenty potwierdzające prawo do wykonywania zawodu

- dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe na stanowisku terapeuty ds. uzależnień za okres  minimum 5 lat pracy.