artykuł nr 1

Protokół z otwarcia ofert - w sprawie realizacji zamówienia publicznego - z dnia 14.07.2020 r. znak: A.262.1.2020 prowadzonego w trybie zamówienia na usługi społeczne na wykonanie usługi pn. „Świadczenie w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. usług opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski”.

Znak sprawy: A 262.1.2020

Protokół z otwarcia ofert w sprawie realizacji zamówienia publicznego – z dnia 14.07.2020 r. , A.262.1.2020 prowadzonego w trybie zamówienia na usługi społeczne na wykonanie usługi pn. „Świadczenie w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia  2020 r. usług opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski”.

 

 1. W dniu 22.07.2020 r. o godzinie 9.15, w sali konferencyjnej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Świętokrzyskiej 22 w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się posiedzenie Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Dyrektora MOPS Nr 65/2020 z dnia 14 lipca 2020 r. w składzie:
  1) Andrzej Kaczmarski – Przewodniczący komisji,
  2) Grzegorz Płaza – Sekretarz komisji,
  3) Marta Cichońska – Członek komisji,
  Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert złożonych przez Wykonawców w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o zamówieniu na stronie Zamawiającego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 14.07.2020 r. tj. do dnia 22.07.2020 r. do godziny 9.00 uczestniczących w procesie zamówienia w trybie zamówienia na usługi społeczne, zamieszczonego na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.mopsostrowiec.4bip.pl/.
 2. Komisja Przetargowa stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. do dnia 22 lipca 2020 r. do godz. 9.00 wpłynęły dwie oferty.
 3. W sesji otwarcia uczestniczyli przedstawiciele Oferentów, którzy założyli oferty.
 4. Nienaruszalność koperty została potwierdzona podczas posiedzenia. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji przetargowej podał kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia tj. 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).
 5. Po otwarciu ofert Przewodniczący Komisji podał następujące informacje:
  • nazwę i adres Oferenta,
  • cenę ofertową,
 6. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
  1) Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
  Ul. Sienkiewicza 68, 25-501 Kielce
  Łączna cena ofertowa: 288 000,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100) brutto.
  2) „SERWIS TEMP” Sp. z o.o.
  ul. Iłżecka 20, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
  Łączna cena ofertowa: 245 040,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy czterdzieści złotych 00/100) brutto.
 7. Na tym posiedzenie Komisji Przetargowej w dniu 22.07.2020 r. zakończono.
Załączniki:
Protokół z otwarcia ofert841 KB