artykuł nr 1

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzone w trybie art. 138o ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pn. „Świadczenie w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. usług opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski”

Znak sprawy: A.262.1.2020

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzone w trybie art. 138o ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pn. „Świadczenie w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. usług opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski”

Zamawiający, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że w/w postępowanie zostało unieważnione.

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania:

art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.)

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania:

W ogłoszenia na usługi społeczne jako jedno z kryterium oceny ofert wskazano termin płatności faktury. W ogłoszeniu na usługi społeczne w pkt VI nie wskazano w wykazie dokumentów jakie  Wykonawca ma załączyć do oferty oświadczenia o terminie płatności faktury, ani też takie oświadczenie nie zostało uwzględnione we wzorze formularza ofertowego. Wskazane uchybienie uniemożliwia porównanie i ocenę złożonych przez Wykonawców ofert. Wskazane uchybienie nie może skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy, który nie załączył do oferty w/w oświadczenia, ani też nie ma podstaw prawnych do wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oferty w tym zakresie. Powyższa wada jest niemożliwa do usunięcia na tym etapie prowadzonego postępowania. Usunięcie wskazanej wady w ogłoszeniu na usługi społeczne, wymagałoby zmiany jego treści. Zmiana treści ogłoszenia nie jest możliwa, gdyż w/w wada została zauważona podczas dokonywania oceny złożonych ofert.
Mając powyższe na uwadze Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jako obarczonego istotną i niemożliwą do usunięcia wadą.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim
mgr Magdalena Salwerowicz