artykuł nr 1

Protokół z otwarcia ofert - w sprawie realizacji zamówienia publicznego - z dnia 22.07.2020 r. , A.262.2.2020 prowadzonego w trybie zamówienia na usługi społeczne na wykonanie usługi pn. „Świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2020 r.”.

Znak sprawy: A 262.2.2020

PROTOKÓŁ z otwarcia ofert w sprawie realizacji zamówienia publicznego – z dnia 22.07.2020 r. , A.262.2.2020 prowadzonego w trybie zamówienia na usługi społeczne na wykonanie usługi pn. „Świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2020 r.”.

1. W dniu 30.07.2020 r. o godzinie 8.15, w sali konferencyjnej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Świętokrzyskiej 22 w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się posiedzenie Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Dyrektora MOPS Nr 70/2020 z dnia 22 lipca 2020 r. w składzie:
1) Andrzej Kaczmarski – Przewodniczący komisji,
2) Grzegorz Płaza – Sekretarz komisji,
3) Marta Cichońska – Członek komisji,
Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert złożonych przez Wykonawców w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o zamówieniu na stronie Zamawiającego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 22.07.2020 r. tj. do dnia 30.07.2020 r. do godziny 8.00 uczestniczących
w procesie zamówienia w trybie zamówienia na usługi społeczne, zamieszczonego na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.mopsostrowiec.4bip.pl/.
2. Komisja Przetargowa stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. do dnia 30 lipca 2020 r. do godz. 8.00 wpłynęły dwie oferty.
3. W sesji otwarcia uczestniczyli przedstawiciele Oferentów, którzy założyli oferty.
4. Nienaruszalność koperty została potwierdzona podczas posiedzenia. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji przetargowej podał kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia tj. 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).
5. Po otwarciu ofert Przewodniczący Komisji podał następujące informacje:
- nazwę i adres Oferenta,
- cenę ofertową,
- termin płatności faktury
6. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
1) „SERWIS TEMP” Sp. z o.o.
ul. Iłżecka 20, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
Łączna cena ofertowa: 244 680,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt złotych 00/100) brutto.
Termin płatności faktury: 23 dni

2) Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
ul. Sienkiewicza 68, 25-501 Kielce
Łączna cena ofertowa: 252 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) brutto.
Termin płatności faktury: 30 dni

7. Na tym posiedzenie Komisji Przetargowej w dniu 30.07.2020 r. zakończono.

w/z Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Zastępca Dyrektora

mgr Joanna Wierzbińska

Załączniki:
protokół z otwarcia ofert388 KB