artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Znak sprawy: A.262.2.2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz 1843 z późn. zm.), informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia na usługi społeczne.

Zamawiający, zgodnie z art. 138 ust. 1 ww. ustawy, przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena, liczba osób zdolnych do wykonywania zamówienia, klauzula społeczna, oferowane warunki płatności.

Zamawiający informuje, iż została wybrana oferta:
Oferta oznaczona Nr 1 złożona przez:

„SERWIS TEMP” Sp. z o.o.
ul. Iłżecka 20, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz wykonawców, których oferty nie podlegały odrzuceniu ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert z przyznaną punktacją.

Numer ofertyFirma (nazwa) oraz adres WykonawcyKryteria oceny wraz z przyznaną punktacją Cena oferty brutto
1

"Serwis Temp" Sp. z . o. o.
ul. Iłżecka 20
27-400 Ostrowiec Św.

cena - 60pkt
liczba os. zdolnych do wykonywania zamówienia - 20
klauzula społeczna - zatrudnienie osób bezrobotnych -10
oferowane warunki płatności - 10
244 680,00 zł
2Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
ul. Sienkiewicza 68
25-501 Kielce
cena - 58,26 pkt
liczba os. zdolnych do wykonywania zamówienia - 20
klauzula społeczna - zatrudnienie osób bezrobotnych -10
oferowane warunki płatności - 10
252 000,00 zł

Uzasadnienie

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści ogłoszenia i SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów – zawiera najniższą cenę wykonania usługi, liczbę osób zdolnych do wykonania zamówienia, klauzulę społeczną – zatrudnienie osób bezrobotnych oraz oferowane warunki płatności. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt. 5 PZP.

Jednocześnie Zamawiający informuje, umowa zostanie zawarta z Wykonawca w dniu 31.07.2020 r.

w/z Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Zastępca Dyrektora

mgr Joanna Wierzbińska

otrzymują:
"Serwis Temp" Sp. z o.o.
ul. Iłżecka 20
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
ul. Sienkiewicza 68
25-501 Kielce

Załączniki:
zawiadomienie o wyborze oferty388 KB