artykuł nr 1

Zaproszenie do składania ofert na „Zakup i jednorazowa dostawa artykułów przemysłowych - gier planszowych i terapeutycznych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu „Razem Raźniej””

Znak sprawy:  A.261.23.2021

Zapytanie ofertowe na „Zakup i jednorazowa dostawa artykułów przemysłowych – gier planszowych i terapeutycznych dla potrzeb  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu „Razem Raźniej””

Tytuł projektu: „Razem Raźniej” 

Dofinansowanie: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  
na lata 2014-2020

Nr umowy: RPSW.09.02.01-26-0004/19-00
Numer i nazwa Osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem
Numer i nazwa Działania: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych
i zdrowotnych

Numer i nazwa  Poddziałania: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznej

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 22, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie, tel. (41) 276 76 00, faks: (41) 265 22 51.

 1. Tryb udzielania zamówienia:

  1. Zamówienie prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

  2. Zamówienie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

  3. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130.000 złotych netto.

 2. Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Zakup i jednorazowa dostawa artykułów przemysłowych – gier planszowych i terapeutycznych dla potrzeb  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu „Razem Raźniej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9. – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 - Rozwój wysokiej jakości usług społecznej.

  2. Wykaz artykułów przemysłowych – gier planszowych przedmiotu zamówienia został określony w załączniku Nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

  3. Artykuły przemysłowe – gry planszowe muszą być wolne od wad oraz pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski.

  4. Zamawiający informuje, iż zastosowane w wykazie artykułów przemysłowych – gier planszowych przedmiotu zamówienia określenie w formie wskazania nazw własnych, znaków towarowych, patentów, pochodzenia lub norm ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych rozwiązaniom opisywanym przez wskazanie nazw własnych, znaków towarowych, patentów, pochodzenia lub norm pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązanie będzie miało te same cechy funkcjonalne  co wskazane w przedmiocie zamówienia, których jakość nie może być gorsza od jakości określonej w specyfikacji produktu.

  5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć artykuły przemysłowe – gry planszowe do siedziby Zamawiającego przy ul. Świętokrzyskiej 22 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

  6. Koszty związane z dostarczeniem artykułów przemysłowych – gier planszowych do siedziby Zamawiającego, ponosi Wykonawca.

  7. Wykonawca ponosi ryzyko utraty bądź uszkodzenia przedmiotu zamówienia do momentu odbioru dostawy przez Zamawiającego.

  8. Niniejsze zamówienie jest zamówieniem częściowym w ramach projektu „Razem raźniej”.

 3. Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.04.2021 r..

 4. Wykluczenie Wykonawcy:

  1. Z postępowania wykluczone zostaną podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z  przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:

   1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

   2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO.

   3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

   4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

  2. W związku z wykluczeniem Wykonawcy nie przysługują mu środki ochrony prawnej.

 5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów , jakie należy dołączyć do oferty:

  1. Formularz ofertowy - załącznik Nr 1

  2. Wypełniony formularz cenowy - załącznik Nr 2

  3. Oświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS i US - załącznik Nr 3

  4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych - załącznik Nr 4

  5. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia - lub wskazanie przez Wykonawcy adresu internetowego ogólnodostępnej bezpłatnej bazy danych, z której Zamawiający ww. dokument może pobrać

  6. Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, dokumenty, o których mowa w poz. od Nr 3 do Nr 6 - składa każdy z nich.

 1. Opis sposobu obliczania ceny:

  1. Wykonawca podaje cenę ofertową brutto w PLN (cyfrowo i słownie), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
  2. Zaoferowana cena powinna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji zamówienia i nie może ulec zmianie.
  3. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny ofertowej w kilku wariantach. W przypadku przedstawienia ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona
  4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
 2. Kryterium oraz sposób oceny ofert:

Kryterium oceny ofert:

Lp.Nazwa kryteriumWaga [%]Liczba możliwych do uzyskania punktów
1.Cena ( C )100100
 1. Cena (C) - kryterium cena brutto za całość zamówienia

Liczba punktów zostanie przyznana w oparciu o następujący wzór:

P=Cn/Cb  x 100 pkt.

gdzie:
P - liczba punktów
Cn  - cena najtańszej oferty
Cb - cena badanej oferty

Spośród ofert ważnych i niepodlegających odrzuceniu  Zamawiający wybierze oferty z największą liczbą punktów. Maksymalnie wykonawca może zdobyć 100 pkt.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub więcej ofert przedstawiają taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

 1. Miejsce oraz termin składania ofert:

  1. Zainteresowanych prosimy o składanie ofert w języku polskim w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego przy ul. Świętokrzyskiej 22 w Ostrowcu Świętokrzyskim (pok. 4.15 - Sekretariat), w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:  „Zakup i jednorazowa dostawa artykułów przemysłowych – gier planszowych i terapeutycznych dla potrzeb  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu „Razem Raźniej””
  2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu przy składaniu ofert drogą pocztową ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
  3. Termin składania ofert upływa w dniu 8 kwietnia 2021 roku o godz. 11.00. Oferty złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.
  4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 kwietnia 2021 roku o godzinie 11.15 na Sali konferencyjnej (IV piętro pok. 4.6).
  5. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączy stosowne pełnomocnictwo. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
 2. Udzielanie informacji:

Do porozumiewania są z Wykonawcami upoważniona jest następująca osoba:

 • w zakresie opisu przedmiotu zamówienia,
 • w zakresie procedury postępowania,

Andrzej Kaczmarski Kierownik Działu Administracyjnego MOPS w Ostrowcu Św., tel.: 41 276 76 30,

 1. Termin związania ofertą:

Ustala się, ze Wykonawca składający ofertę pozostaje niż związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania oferty rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 1. Klauzula informacyjna dla osób fizycznych dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dale] „RODO", informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 22, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, woj. Świętokrzyskie, tel. 41 276 76 00 faks: 41 265 22 51;
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim jest Pan Grzegorz Stawiarski, tel. 41 276 76 35
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i jednorazową dostawę artykułów przemysłowych – gier planszowych dla potrzeb  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu „Razem Raźniej”, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000 złotych netto;
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uczestniczące w postępowaniu o udzielenie niniejszego postępowania oraz przedstawiciele instytucji finansujących projekt pn. „Razem Raźniej”.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie równym okresowi przechowywania przez Zamawiającego dokumentacji niniejszego postępowania oraz dokumentacji projektu pn. „Razem Raźniej”, zgodnie z wytycznymi o dofinansowaniu z środków UE.
 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku nie podania danych osobowych oferta będzie podlegała odrzuceniu.
 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. Posiada Pani/Pan:
  1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 9. nie przysługuje Pani/Panu:
  1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 1. Pozostałe postanowienia i informacje:

  1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
  4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych dostaw.
  5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zapytania ofertowego Zamawiający niezwłocznie zamieszcza na stronie internetowej.
  6. Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.
  7. Po zakończeniu postępowania Wykonawcy, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia zostaną zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
   1. dokonania oceny ofert przed badaniem, a następnie wezwania tylko Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej, w celu uzupełnienia braków w ofercie lub złożenia wyjaśnień do treści oferty. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, nie spełni warunków udziału w postępowaniu lub uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert;
   2. negocjowania ceny oferty, jeżeli w wyznaczonym terminie wpłynie tylko jedna ważna i niepodlegająca odrzuceniu oferta;
   3. unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie