artykuł nr 1

Witamy na naszej stronie BIP

powitanie na stronie BIP

W celu zapoznania się z bieżącymi informacjami dotyczącymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim zapraszamy ma stronę mopsostrowiec.pl


Informacja o godzinach obsługi w dniu 21 marca 2024 roku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 22 w dniu 21.03.2024 r. (czwartek) pracuje w godzinach 7:00 – 13:00.


Projekt 8.5 „Ścieżki możliwości. Poznajemy świętokrzyskie”

 

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim  w okresie od 1 stycznia 2024 roku jako Partner rozpocznie realizację Projektu pn:  „Ścieżki możliwości. Poznajemy świętokrzyskie”. Projekt został złożony w ramach nr FESW.08.05-IZ.00-001/23, nr wniosku FESW.08.05-IZ.00-0050/23. Projekt realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2025 roku.

Głównym celem Projektu jest wsparcie osób dorosłych o niskich kompetencjach podstawowych i przekrojowych zamieszkujących na terenie powiatu ostrowieckiego (gm. Ostrowiec Świętokrzyski, Kunów, Bodzechów).  W Gminie Ostrowiec Świętokrzyski wsparciem objęci zostaną mieszkańcy osiedla Gutwin i osiedla Częstocice. Działania będą obejmować: doradztwo  zawodowe, warsztaty podnoszące kompetencje cyfrowe, społeczne, interpersonalne, w zakresie zdrowego stylu życia i kultury i tradycji regionu, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami członków ww. społeczności lokalnych.

Wnioskodawcą Projektu - liderem i inicjatorem jest Fundacja Akademia Inicjatywy i Rozwoju, która jako przedsiębiorstwo społeczne prowadzi działalność w zakresie rozwoju usług społecznych, w tym działalność edukacyjną związaną z integracją osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie powiatu ostrowieckiego.


Zmiana dotycząca Kasy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Od 01.01.2024 roku Kasa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim będzie nieczynna.


Informacja

W dniu 18.12.2023 (poniedziałek) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim pracuje w godzinach od 7:00 do 13:45.


Zaproszenie do składania kart zgłoszeniowych do udziału w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż w związku z przyznaniem dotacji w kwocie 1 900 464,00 zł z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Solidarnościowego, będzie realizował Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

więcej informacji na stronie https://mopsostrowiec.pl/asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-2024/


Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2024

W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, informujemy, że na stronach Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i na stronie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego zamieszczono stosowny komunikat oraz ogłoszenie o naborze wniosków (linki do stron zamieszczono poniżej).

Informacja na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Informacja na stronie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego:
https://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/komunikaty/24894,Asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-edycja-2024-nabor-wnioskow.html


Zaproszenie do udziału w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż w związku
z przyznaniem dotacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Funduszu Solidarnościowego rozpoczyna realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej: https://mopsostrowiec.pl/opieka-wytchnieniowa-2023/#zaproszenieOW2023


Zaproszenie do udziału w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim  informuje, iż w związku z przyznaniem dotacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Solidarnościowego, rozpoczyna realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej: https://mopsostrowiec.pl/asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-2023/#zaproszenieAOON2023


Świadczenie Pielęgnacyjne w 2023 roku - wyższa kwota

Informacja o podwyższeniu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego, od 1 stycznia 2023 r. wzrośnie o 339,00 zł.

W dniu 1 listopada 2022r. w Monitorze Polskim (M.P 2022r. poz. 1070) ukazało się Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i i Polityki Społecznej z dnia 1 listopada 2022 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2023.

Od 1 stycznia 2023 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 2458,00 zł miesięcznie.


Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł.

Więcej informacji dostępnych na stronie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego:

https://bip.kielce.uw.gov.pl/bip/ogloszenia/ogloszenia-inne/20365,Rozpoczal-sie-nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-Ministra-Rodziny-i-Po.html


Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 150 000 000,00 zł.

Więcej informacji dostępnych m.in. na stronie:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023


Dodatek węglowy

Informacja o dodatku węglowym dostępna jest na stronie: https://mopsostrowiec.pl/dodatek-weglowy/


Zestawienie zbiorczych wyników konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2022-2028”

 1. Cel konsultacji społecznych

Poznanie opinii mieszkańców miasta w przedmiocie zapisów zawartych w projekcie „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2022-2028”.

 1. Termin konsultacji społecznych

Od 25 do 30 listopada 2021 roku.

 1. Tryb i zasady przeprowadzenia konsultacji społecznych

Zgodnie z działaniem XI Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w sposób bezpośredni poprzez osobiste składanie podpisów przez pełnoletnich mieszkańców miasta, za okazaniem dowodu osobistego, na liście konsultacyjnej, wyłożonej wraz z projektem Strategii w obwodzie konsultacyjnym, którego siedziba znajdowała się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej /w sekretariacie na IV piętrze budynku/ ul. Świętokrzyska 22, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

 1. Dostęp do projektu „Strategii Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2022-2028”

Formularz uwag wraz z projektem Strategii w wersji papierowej znajdował się w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wersja elektroniczna wymienionego dokumentu wraz z formularzem uwag została również udostępniona publicznie do pobrania na stronie internetowej MOPS BIP: www.mopsostrowiec4bip.pl

 1. Informacja o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Strategii

Społeczność lokalna została poinformowana o konsultacjach społecznych projektu Strategii za pośrednictwem: mediów lokalnych publikujących informację zarówno w wersji papierowej, jak i w Radiu Ostrowiec oraz na stronie internetowej MOPS: www.mopsostrowiec4bip.pl, a także obwieszczeń zamieszczonych na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 1. Zbiorcze zestawienie wyników konsultacji społecznych

W okresie od 25 do 30 listopada 2021 roku w przewidzianym trybie konsultacji bezpośrednich wpłynęła 1 uwaga o charakterze redakcyjnym zgłoszona przez Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta – Pana Jana B. Malinowskiego i została uwzględniona. Informacja jest istotna dla Strategii; dotyczy zmiany nazwy placówki dziennego pobytu dla osób starszych z Dziennego Domu „Senior - VIGOR” na „Centrum Seniora” od 01.01.2022 roku.
13 osób fizycznych - mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego, które wzięły udział w konsultacjach społecznych Strategii nie zgłosiło uwag. Zestawienie zgłoszonych uwag oraz ustosunkowanie się gminy do ich treści zostało udostępnione publicznie na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pod adresem: www.mopsostrowiec4bip.pl

 1. Podstawa prawna

Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2021 r. poz.1372,1834), Uchwała Nr LIII/113/2021 roku Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 października 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2022-2028, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 listopada 2021 r. poz. 3583, §221 - § 232 Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, przyjęty Uchwałą Nr LVI/600/2006 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 25 lipca 2006 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 września 2006 r. Nr 238 poz. 2742 z późn. zm.) oraz Zarządzenie Nr V/480/2021 Prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 25 listopada w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.

z up. Prezydenta Miasta
Piotr Dasios
Wiceprezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego


Zaproszenie do konsultacji społecznych

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2022 – 2028.

Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego.

Termin konsultacji: do 30 listopada 2021 r.

Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2022 – 2028 wraz z formularzem konsultacji społecznych jest dostępny na stronie BIP Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Konsultacje polegają na wypełnieniu stosownego formularza. Wypełniony formularz konsultacji można składać w terminie od 25 do 30 listopada 2021 roku do godz. 15.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Świętokrzyska 22 – Sekretariat.

Wyniki konsultacji społecznych przekazane zostaną do publicznej wiadomości do 7 grudnia 2021 roku.

Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2022 – 2028 wskazuje kierunki wsparcia osób i rodzin w trudnej sytuacji, której nie są w stanie samodzielnie pokonać.

Do pobrania

 1. Zarządzenie Nr V/480/2021 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 25 listopada r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
 2. Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2022-2028

Bezpłatne wpłaty na konto Ośrodka

Informujemy, że wpłat na rachunki bankowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej można dokonywać nieodpłatnie w każdej placówce Poczty Polskiej


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że od dnia 1 lutego 2021 obsługę bankową ośrodka przejmuje Santander Bank Polska S.A.
Nowe numery kont obowiązujące od 1 lutego 2021 r.:

59 1090 2040 0000 0001 4742 3371  Rachunek bieżący
32 1090 2040 0000 0001 4742 3372  Rachunek dochodów


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim zwraca się z prośbą do Mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego o wykorzystywanie drogi elektronicznej w składaniu wniosków o udzielenie pomocy, wyjaśnień, oświadczeń i innych pism.