artykuł nr 1

Witamy na naszej stronie BIP

powitanie na stronie BIP

W celu zapoznania się z bieżącymi informacjami dotyczącymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim zapraszamy ma stronę mopsostrowiec.pl


Na podstawie Zarządzenia Nr 1/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy przysługujących w zamian za święto przypadające w sobotę w 2021 r. w dniach 4 maja 2021 r. i 24 grudnia 2021 r. ośrodek nie pracuje.

Zarządzenie Nr 1/2021 (do pobrania)


Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych informuje, że od 1 lutego 2021 r. można składać na nowy okres świadczeniowy w programie Rodzina 500+ wnioski drogą elektroniczną.
Dostępne są 3 kanały:

Ponadto, informujemy, że w/w wnioski można od 1 kwietnia 2021 r. składać także osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Nowy okres zasiłkowy rozpoczyna się od 1 czerwca 20211 r. i będzie obowiązywał do 31 maja 2022 r.

Ważne:
Aby otrzymać świadczenie na nowy okres świadczeniowy - tj. od 1 czerwca 2021r., złóż wniosek w lutym, marcu, kwietniu, maju lub czerwcu. Złożenie wniosku po tym terminie, skutkować będzie przyznaniem świadczeni  od miesiąca, w którym złożono wniosek.
Uwaga: Rodzic, który złoży wniosek do końca kwietnia będzie miał gwarancję ciągłości wypłaty świadczenia wychowawczego.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że od dnia 1 lutego 2021 obsługę bankową ośrodka przejmuje Santander Bank Polska S.A.
Nowe numery kont obowiązujące od 1 lutego 2021 r.:

59 1090 2040 0000 0001 4742 3371  Rachunek bieżący
32 1090 2040 0000 0001 4742 3372  Rachunek dochodów


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że w związku z decyzją Zarządcy o zamknięciu budynku przy ul. Świętokrzyskiej 22 od dnia 26 października 2020, załatwianie wszelkich spraw następuje poprzez kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną.

Na parterze budynku oraz na stronie internetowej są udostępnione numery telefonów. Po kontakcie telefonicznym możliwe jest zejście pracownika i załatwienie sprawy. Wszystkie świadczenia, które wypłaca MOPS wypłacane są w terminie i nie ma żadnych opóźnień.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim zwraca się z prośbą do Mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego o wykorzystywanie drogi elektronicznej w składaniu wniosków o udzielenie pomocy, wyjaśnień, oświadczeń i innych pism.
Przypominamy, że wnioski o przyznanie pomocy określonej w ustawie o pomocy społecznej (zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie dzieci itp.), wnioski o świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, zasiłki pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, itp. można składać min. za pomocą:

Zalogowanie do platform ePUAP i Emp@tia możliwe jest za pomocą profilu zaufanego.
Osoby nieposiadające profilu zaufanego mogą zalogować się do platformy ePUAP za pomocą banków: Bank Polski PKO, Inteligo, Santander, Bank Pekao SA, mBank, ING, Millenium Alior Bank, Envelo oraz usług bankowych T-Mobile.

Prosimy również o kontakt telefoniczny na nr:

 • Sekretariat 41 276 76 00
 • Dodatki Mieszkaniowe i Energetyczne 41 276 76 64, 41 276 76 42
 • Karta Dużej Rodziny 41 276 76 17
 • Dział Pomocy Środowiskowej (pracownicy socjalni) 41 276 76 03; spis numerów do pracowników obsługujących poszczególne ulice dostępny jest pod adresem Kontakt do pracowników socjalnych
 • Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych – nazwiska
  • A – Kub 41 276 76 10,
  • Kuch-Rom 41 276 76 59,
  • Ron-Ż 41 276 76 63
 • Fundusz Alimentacyjny 41 276 76 55
 • Windykacja 41 276 76 72, 41 276 76 49
 • Dział Pomocy Usługowej 41 276 76 61, 41 276 76 25, 41 276 76 57
 • Zespół Interdyscyplinarny 41 276 76 39, 41 276 76 38
 • Dział Techniczny 41 276 76 60

Szczegółowe kontakty dostępne są również na stronie MOPS Ostrowiec – Kontakt


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim,
Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych,

Informuje

że od 1 sierpnia 2020 przyjmowanie wniosków w wersji papierowej dotyczących:

 • zasiłków rodzinnych,
 • funduszu alimentacyjnego,
 • świadczenia dobry start,

odbywać się będzie poprzez wrzucanie w/w wniosków do urn, zlokalizowanych przy głównym wejściu do budynku.
Prosimy, żeby uzupełnione wnioski były dobrze spięte, włożone w koszulkę lub w kopertę.

Ponadto informujemy, iż wszelkiego rodzaju wnioski o wypłatę świadczeń przyjmowane są również w wersji elektronicznej poprzez strony:


Ważne:

 1. Dla Państwa informacji, na drzwiach budynku będą wywieszone wzory wypełnionych wniosków. 
 2. W celu zachowania ciągłości wypłat zasiłku rodzinnego, wnioski o ustalenie w/w świadczeń należy złożyć do 30 listopada 2020.
 3. Okres świadczeniowy  Programu „ Rodzina 500+” trwa do 31 maja 2021 r. Wobec powyższego przyjmowanie wniosków  o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ rozpocznie się od:
  • 1 lutego 2021 w formie elektronicznej poprzez strony: emp@tia, bankowość elektroniczną oraz ZUS PUE,
  • 1 kwietnia 2021 w formie papierowej oraz droga pocztową

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2020/2021:

 1. informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2019 r. - PIT 11 za 2019 r. lub pit -36 za 2019 r.
 2. świadectwa pracy wykonywanej w okresie od 1 stycznia 2019 r. do dnia złożenia wniosku,
 3. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o staż wykonywana w okresie od 1 stycznia 2019 r. do dnia złożenia wniosku,
 4. zaświadczenie ZUS/KRUS/ MSWiA o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2019 r. (dotyczy tylko osób które pobierają świadczenia emerytalno-rentowe),
 5. oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego za 2019 r.
 6. oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym za 2019 r. (np. świadczenia z funduszu alimentacyjnego, ulga na dzieci, alimenty - w tym uzyskane od komornika, stypendia socjalne, świadczenie rodzicielskie, diety uzyskane z tytułu pełnienia obowiązków społecznych, dochód uzyskany z zatrudnienia poza granicami RP),
 7. numer rachunku bankowego,
 8. dane członków rodziny (imię nazwisko pesel),
 9. zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadpodstawowej (w przypadku dzieci które dojeżdżają do szkoły lub zamieszkują w miejscowości w której znajduje się szkoła oraz dzieci które ukończyły 18 lat),
 10. zaświadczenie o zameldowaniu dziecka w miejscowości w której znajduje się szkoła (w przypadku dzieci które zamieszkują w miejscowości w której znajduje się szkoła),
 11. zaświadczenie od komornika o wysokości ściągniętych alimentów za 2019 r.
 12. wydruk z CEIDG ( dot. osób prowadzących działalność gospodarczą),
 13. zaświadczenie Urzędu Skarbowego w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej,
 14. wyrok rozwodowy, orzekający separację, wyrok alimentacyjny, orzeczenie o ustanowieniu opiekuna prawnego,
 15. zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego ze wskazaniem dziecka, okresu na jaki urlop został udzielony oraz okresu zatrudnienia,
 16. akt zupełny urodzenia dziecka – w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko,
 17. oświadczenie do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w przypadku osób pracujących za granicą (dane członków rodziny, adres zamieszkania poza granicami członka rodziny, nazwa pracodawcy, data podjęcia zatrudnienia, numer ubezpieczenia społecznego, informacja czy świadczenia się pobierane poza granicami RP oraz informacja czy członek rodziny przebywający w RP jest aktywny zawodowo)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim zwraca się z prośbą do Mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego o wykorzystywanie drogi elektronicznej w składaniu wniosków o udzielenie pomocy, wyjaśnień, oświadczeń i innych pism.