artykuł nr 1

Projekt AKCJA AKTYWIZACJA

Projekt AKCJA AKTYWIZACJA realizowany przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (partner wiodący) we współpracy z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach i Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Warszawie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9. – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 – Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.
Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 31.12.2021 r.

MOPS realizuje projekt skierowany do beneficjentów pomocy społecznej. Działania służą rozwiązywaniu problemów społecznych w gminie.