artykuł nr 1

Projekt RAZEM RAŹNIEJ

Projekt RAZEM RAŹNIEJ realizowany przez trzech Partnerów:

  • Powiat Ostrowiecki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 22, jako Partner Wiodący,
  • Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 22, jako Partner
  • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Paderewskiego 55, jako Partner spoza sektora finansów publicznych,

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1. Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Czas realizacji projektu: od 01.06.2019 r. do 31.12.2021 r.

MOPS przystąpił do projektu, gdyż ma on na celu realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, które są realizowane przez ośrodek i służą rozwiązywaniu problemów społecznych w gminie.