artykuł nr 1

Zaproszenie do składania ofert na „zakup i dostawę niszczarki dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

A.261.24.2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Świętokrzyska 22 zaprasza do składania ofert na „zakup i dostawę niszczarki  dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa niszczarki dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Świętokrzyska 22.

Wykaz parametrów zamawianej niszczarki w załączeniu (załącznik Nr 1) wraz z formularzem cenowym (załącznik Nr 2).

Zamawiający informuje, iż zastosowane w załączniku Nr 1 przedmiotu zamówienia określenie w formie wskazywania nazw własnych, znaków towarowych, patentów, pochodzenia lub norm ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych rozwiązaniom opisywanym przez wskazanie nazw własnych, znaków towarowych, patentów, pochodzenia lub norm pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązanie będzie miało te same cechy funkcjonalne co wskazane w przedmiocie zamówienia, których jakość nie może być gorsza od jakości określonej w specyfikacji produktu.

Termin i warunki wykonania zamówienia:

a) Termin wykonania zamówienia - do 31.08.2020 r.
b) Koszty dostawy niszczarki do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.
c) Czas reakcji serwisowej w przypadku awarii sprzętu – maksymalnie 24 godziny od czasu zgłoszenia w formie e-maila awarii sprzętu stanowiącego przedmiot umowy.
d) Czas naprawy zgłoszonego sprzętu lub dostarczenia urządzeń wolnych od wad
- maksymalnie 14 dni od zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.

Kryteria oceny ofert:

Kryterium oceny oferty:
Lp.Nazwa kryteriumWaga [%]Liczba możliwych do uzyskania punktów
1.Cena (C)8080
2.Warunki płatności (W)2020

Cena (C) - kryterium cena brutto za całość zamówienia
Liczba punktów zostanie przyznana w oparciu o następujący wzór:
  Cn
P= -------------  x 80 pkt
  Cb

gdzie:
P - liczba punktów
Cn  - cena najtańszej oferty
Cb - cena badanej oferty

1. Warunki płatności (W) – w zakresie warunków płatności punkty będą przyznawane według następujących zasad:

- 10 pkt – otrzymuje Wykonawca, który zaproponuje w ofercie termin płatności nie krótszy niż 7 dni, a nie dłuższy niż 15 dni od przedłożenia faktury Zamawiającemu.
- 15 pkt – otrzymuje Wykonawca, który zaproponuje w ofercie termin płatności nie krótszy niż 16 dni, a nie dłuższy niż 21 dni od przedłożenia faktury Zamawiającemu.
- 20 pkt – otrzymuje Wykonawca, który zaproponuje w ofercie termin płatności nie krótszy niż 22 dni, a nie dłuższy niż 30 dni od przedłożenia faktury Zamawiającemu.

Końcową wartość punktów danej oferty stanowi suma punktów uzyskana przez daną ofertę za każde kryterium oceny ofert. Spośród ofert ważnych i niepodlegających odrzuceniu Zamawiający wybierze oferty z największą całkowitą liczbą punktów.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
 
Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

Wymagania dotyczące kryteriów:

 1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności.

Oferta winna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 

 1. Formularz ofertowy wg załącznika Nr 2 dla zamówienia,
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 3. Oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłatą podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – załącznik Nr 3,
 4. Specyfikacje przygotowane przez producenta sprzętu,
 5. Wzór umowy – załącznik Nr 4,
 6. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych – załącznik Nr 5.

W/w dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub potwierdzonych kserokopii.
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków Zamawiającego.


Klauzula informacyjna dla osób fizycznych dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dale] „RODO", informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 22, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, woj. Świętokrzyskie, tel. 41 276 76 00 faks: 41 265 22 51;
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim jest Pan Grzegorz Stawiarski, tel. 41 276 76 35
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę niszczarki dla potrzeb  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzonym w trybie zapytania ofertowego o wartości nieprzekraczającej kwoty 30.000 € netto;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uczestniczące w postępowaniu,
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie równym okresowi przechowywania przez Zamawiającego dokumentacji niniejszego postępowania,
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku nie podania danych osobowych oferta będzie podlegała odrzuceniu.
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. posiada Pani/Pan:
  a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 9. nie przysługuje Pani/Panu:
  a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


Termin i miejsce składania i otwarcia ofert

Oferty obejmujące całość zamówienia  należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „zakup i dostawę niszczarki  dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim”, z podaniem nazwy, adresu, telefonu, numeru NIP i REGON oferenta w terminie: do 31 lipca 2020 r. do godz. 9.00, w Sekretariacie, pokój Nr 4.15, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Świętokrzyska 22.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 lipca 2020 r. o godzinie 9.15 w pokoju Nr 4.6 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Świętokrzyska 22.

Dodatkowe informacje: 

Ofertę należy sporządzić pisemnie w języku polskim. 

 • Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
 • Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.  
 • Na ofercie musi być wpisana cena netto i brutto z wyszczególnionym podatkiem VAT .
 • Cena musi być przedstawiona w złotych polskich.  
 • Oferowana cena za wykonanie usługi podlega negocjacjom w przypadku wystąpienia jednakowych najniższych cen.
 • Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., ul. Świętokrzyska 22, pok. nr 3.15 w godzinach pracy ośrodka, tel. 41 276-76-30, adres e-mail biuro@mopsostrowiec.pl.
 • Konkurs ofert może zostać unieważniony bez podania przyczyny.

Wartość zamówienia objętego niniejszym ogłoszeniem nie może przekroczyć kwoty:
30.000 EURO netto

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim

mgr Magdalena Salwerowicz