artykuł nr 1

Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty i zawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy i odrzuceniu jego oferty

nr A.262.5.2020

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zapewnienie w okresie od 1 stycznia  2021 r. do 31 grudnia  2021 r. usług całodobowego tymczasowego schronienia w schronisku oraz w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych podopiecznym (mężczyznom oraz kobietom)  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim” (nr ogłoszenia BZP: 653080-N-2020)

  1. Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty dla części  II pn.: „Udzielenia schronienia  w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi”

Zamawiający Gmina Ostrowiec Świętokrzyski- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, działając w trybie art. 7 ust. 1 i 3  ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm., dalej jako: PZP), unieważnia czynność oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dokonanej w dniu 1 grudnia 2020 roku  w zakresie części II postępowania przetargowego oraz zawiadamia o powtórzeniu czynności oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu co do części II.

Uzasadnienie unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty dla części II pn.: „Udzielenia schronienia  w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi”

Zamawiający unieważnia pierwotnie podjętą decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części II pn.: „Udzielenia schronienia  w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi”, z uwagi na konieczność wykluczenia Wykonawcy Stowarzyszenie MONAR –Schronisko dla osób bezdomnych MARKOT w Komórkach (Komórki 91, gm. Daleszyce, 26-015 Pierzchnica), a co za tym idzie konieczność odrzucenia złożonej przez niego oferty.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy PZP, zamówienia udziela się wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy. Wybrany w dniu 1 grudnia  2020 roku Wykonawca Stowarzyszenie MONAR –Schronisko dla osób bezdomnych MARKOT w Komórkach, którego oferta została oceniona i wybrana jako najkorzystniejsza, został wezwany zgodnie z art. 26ust. 2 f PZP do złożenia dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W szczególności Zamawiający wymagał potwierdzenia, że Wykonawca prowadzi schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi - czego potwierdzeniem jest wpis do rejestru prowadzonego przez Wojewodę. Z dokumentów przedłożonych w dniu 4 grudnia 2020r. przez ww. Wykonawcę oraz po analizie Rejestru Wojewody wskazanego przez Wykonawcę wynika,  że prowadzi on jedynie schronisko dla osób bezdomnych.  Zgodnie z art. 48a ust.2e. ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( DZ. U. 2020, poz. 1876) jedynie w schronisku dla osób z bezdomnych z usługami opiekuńczymi można przewidzieć miejsca dla osób nie wymagających usług opiekuńczych i w takim przypadku świadczenie usług tym osobom następuje z zastosowaniem przepisów i standardów przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa dla schronisk dla osób bezdomnych.  Ustawodawca nie przewidział sytuacji odwrotnej.

Wybrany Wykonawca nie uczynił zatem zadość przedmiotowemu wezwaniu, co jest równoznaczne z niewykazaniem spełniania warunków udziału w postępowaniu tj. prowadzeniu na dzień składania oferty schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, a w konsekwencji wykluczeniem z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający miał zatem prawo do unieważnienia pierwotnie podjętej decyzji o wyborze oferty najkorzystniejszej, ponownego badania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej. Należy mieć na względzie, że celem wszczęcia i prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne jest zawarcie ważnej oraz niepodlegającej unieważnieniu umowy z Wykonawcą wybranym zgodnie z przepisami ustawy PZP.
W związku z powyższym Zamawiający podjął decyzje o unieważnieniu czynności wyboru oferty oraz o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert.

O ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w części II Zamawiający poinformuje odrębnym pismem.

  1. Zawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy i odrzuceniu jego oferty w części II pn. „Udzielenia schronienia  w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi”

Zamawiający Gmina Ostrowiec Świętokrzyski- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim zawiadamia o wykluczeniu z udziału w postępowaniu Wykonawcy Stowarzyszenie MONAR –Schronisko dla osób bezdomnych MARKOT w Komórkach (Komórki 91, gm. Daleszyce, 26-015 Pierzchnica) i uznaniu jego oferty za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 i 16 w związku z  art. 24 ust. 4 PZP  

Uzasadnienie wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia jego oferty

Zamawiający w SIWZ  m. in. w pkt V. 2 .3 lit. a) określił, iż Wykonawca zobowiązany jest prowadzić schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej potwierdzeniem prowadzenia ww. schroniska jest wpis do rejestru prowadzonego przez Wojewodę.

Wykonawca wbrew dyspozycjom Zamawiającego wskazanym w SIWZ złożył wraz ofertą oświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego oraz braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP.

Zamawiający, na podstawie informacji uzyskanych od innego Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, powziął wątpliwości co do spełniania przez  Stowarzyszenie MONAR – Schronisko dla osób bezdomnych MARKOT w Komórkach warunków udziału w przetargu. Wykonawca w dniu 2 grudnia został wezwanych do przedłożenia m. in. dokumentu potwierdzającego fakt prowadzania schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Wykonawca złożył jedynie oświadczenia i dokumenty potwierdzające fakt prowadzenia schroniska dla osób bezdomnych a nie jak żądał w części II postępowania Zamawiający – schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Zamawiający, mając powyższe na uwadze, ustalił brak wykazania przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu i brak wykazania braku podstaw do wykluczenia.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 i 16 PZP postanawia o wykluczeniu Wykonawcy, który nie wykazał spełniania warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu. Na  podstawie art. 24 ust. 4 PZP ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą .

Zamawiający, żąda od drugiej strony niezwłocznego faktu potwierdzenia jego otrzymania. Brak przesłania potwierdzenia zostanie uznane za przekazanie informacji w dniu dzisiejszym.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w SIWZ oraz Dziale VI PZP „Środki ochrony prawnej” art. 179-198g.