artykuł nr 1

Zawiadomienie o ponownej ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty dla części II postępowania pn. Zapewnienie w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. usług całodobowego tymczasowego schronienia w schronisku oraz w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych podopiecznym (mężczyznom oraz kobietom) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim

A.262.5.2020

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zapewnienie w okresie od 1 stycznia  2021 r. do 31 grudnia  2021 r. usług całodobowego tymczasowego schronienia w schronisku oraz w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych podopiecznym (mężczyznom oraz kobietom)  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim”

  1. I. Zawiadomienie o ponownej ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej ofert dla części II pn.: „Udzielenia schronienia  w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi”

W związku z unieważnieniem w dniu 07.12.2020 r. dokonanej w dniu 1 grudnia 2020 r. czynność wyboru najkorzystniejszej oferty dla części II  pn.: Udzielenia schronienia  w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi”. Zamawiający  zawiadamia, że w dniu 7 i 8 grudnia 2020  r. powtórzył czynność badania i oceny ofert oraz dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Stowarzyszenie Akademia Innowacyjności Społecznych  z siedzibą w Bieganowie 72 A, 96-316 Międzyborów. Oferta spełnia warunki określone w SIWZ oraz została oceniona jako najkorzystniejsza na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, tj. cena oferty brutto 60% oraz odległość schroniska od Ostrowca Św. - 40%. Wybrana oferta uzyskała 100 pkt.
Zestawienie ofert:

Numer ofertyFirma (nazwa) oraz adres WykonawcyKryteria oceny wraz z przyznaną punktacjąCena oferty brutto
1 Stowarzyszenie Akademia Innowacyjności Społecznych
Bieganów 72A, 96-316 Międzyborów
Cena60 pkt47450,00 zł
odległość schroniska od Ostrowca Świętokrzyskiego40 pkt
2Stowarzyszenie MONAR
Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Komórkach
Komórki 91, gm. Daleszyce, 26-015 Pierzchnica
Cena-Oferta podlega odrzuceniu
odległość schroniska od Ostrowca Świętokrzyskiego
-
  1. Informacja o zawarciu umowy

Zamawiający informuje, że umowa dotycząca części II niniejszego zamówienia publicznego z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, tj. w terminie nie krótszym niż 5 dni. O szczegółach w zakresie miejsca i terminu zawarcia umowy Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana.

Zamawiający, żąda od drugiej strony niezwłocznego faktu potwierdzenia jego otrzymania. Brak przesłania potwierdzenia zostanie uznane za przekazanie informacji w dniu dzisiejszym.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w SIWZ oraz Dziale VI PZP
 „Środki ochrony prawnej” art. 179-198g.